שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1175 מתאריך 30-08-2010