תכנית מתאר ערב אל עראמשה נספח כללי/אחר - נספח תנועה (נספחים)