תכנית מתאר ערב אל עראמשה נספח כללי/אחר - נספח ליווי- מים (נספחים)