תכנית מתאר עפולה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)