"אירוס" הרחבה צפונית.

תוכנית בר/ 109/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "אירוס" הרחבה צפונית.
מספר: בר/ 109/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השלמה אורבנית לשטח תוכניות בר/ 109/ 1 ו- בר/ 109/ 2 ישוב רווחה אירוס ע"י תוספת יח"ד באזור הצפוני.

תכנית זו היא תכנית תיקון והשלמה לתכניות בתוקף בר/ 109/ 1/ ו- בר/ 109/ 2
תכנית זו מוסיפה 91 יח"ד (סה"כ בתחום 96 יח"ד).
מטרה זו תושג על ידי:

א. תוספת שטח של 28.946 דונם לשטח שנכלל בתוכניות התקיפות בר/ 109/ 1 ו- בר/ 09/ 2 .
ב. הפיכת שטחים חקלאיים (השטח המצורף) ליעודים אחרים: שטחים למגורים, דרכים, שצ"פ שפ"פ כמפורט בתשריט התכנית.
ג. קביעת צפיפויות ואופי הבנוי בכל אחד מן המגרשים הכלולים בתכנית.
ד. שינויי בייעודי קרקע ובחלק מתכנית החלוקה של בר/ 109/ 1.
ה.קביעת הנחיות לשימושים השונים ולמימושם.
ו.קביעת הנחיות עצוב אדריכלי למבנים, שטח פרטי פתוח, תגמירים למבנים, דרכים, וגדרות
ז. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ז' לחוק התכנון והבניה.
ח. קביעת הנחיות בדבר מערכות תשתית לשטח הכלול בתוכנית כולל הנחיות בדבר שימור איכות הסביבה (וע"פ ההנחיות בנדון בתכנית בר/109/ 1).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה

תיאור המיקום:
"אירוס" הרחבה צפונית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק7, 67-68, 175-179, 35265, 354, 384
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ במ/ 109"אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.שינוי
תוכניתבר/ 109/ 1קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/09/2008
קבלת תכנית18/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200802008/12/2008