"אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.

תוכנית בר/ במ/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: "אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.
מספר: בר/ במ/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת השטח לאזור בניה של ישוב רווחה ע"י:
א. קביעת אזורים למגורים, צפיפותם, חלוקתם למגרשים
והנגישות אליהם.
ב. קביעת אזורים למסחר, מבני ציבור, ומבני שירות
לקהילה.
ג. קביעת אזורים לנופש וספורט.
ד. קביעת יעודי הקרקעות והשימוש בהן בהתאם ליעודם.

ה. התווית רשת דרכים לרכב ולהולכי רגל, קביעת רוחבם
ומרחקי הבניה בחלקות הגובלות.
ו. קביעת הוראות המבטיחות איכות סביבה לתחום התכנית.
ז. קביעת שלבים לבצוע התכנית.
ח. קביעה בדבר הכנת תכנית מפורטת הכוללת אחוד וחלוקה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
גן רווה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק72-133
3741חלק17, 90-231
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2969. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/03/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/11/1993
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות25/04/1991תאריך פרסום: 25/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3870. עמוד: 2260. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/1991
החלטה בדיון בהפקדה14/01/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/01/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/01/1991
קבלת תכנית05/08/1990