"בית סלוביץ"

תוכנית נס/ 131/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "בית סלוביץ"
מספר: נס/ 131/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי הוראות התכנית בדבר בינוי, עיצוב, גובה מבנה והמבנה עם החזית לשימור.
2. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתכנית מ- 1198 מ"ר ל- 1920 מ"ר+ מרפסות מקורות בשטח 12 מ"ר בממוצע ליח"ד+ הגדלת שטחי השירות בהתאם.
3. שינוי בקוי בניין הקובעים בתכנית נס/ 131 .
4. שינוי בגובה הבניין מקרקע + 4 קומות לקרקע תחתונה +קרקע +6 קומות +קומה 7 חלקית.
5. קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. חזיתו של המבנה הקיים בחזית רח' רוטשילד, הידוע בשם "בית סולוביץ", הנמצא בתחום מגרש 17A , תיועד לשימור . השימור ואופן השימוש בו יהיו כמפורט בסעיף 4.2 להלן.
2. תוספת קומה שישית וקומה שביעית חלקית לבניין המשותף שברח' דגל ישראל.
3. קוי הבניין יהיו בהתאם למצויין בתשריט המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונהרוטשילד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4843חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2011
קבלת תכנית20/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200626/03/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101123/05/2011