"בן - יהודה 55"

תוכנית תא/ מק/ 3361

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "בן - יהודה 55"
מספר: תא/ מק/ 3361
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשפר את איכות המבנה ע"י תוספת מעלית והסדרת מרפסות, כל זאת ע"י:
1. הקטנת קווי בנין לרחוב בן-יהודה ולרחוב מנדלה מוכר ספרים ל- 2.50 מ' ושינוי קווי הבניין הצדדיים כמתואר בנספח הבינוי המצורף לתכנית, על פי סעיף 62 ס"ק א.4 לחוק.
2. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר 44, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתנה בעתון רשמי מס' 1142 ביום 20.11.41, תכנית "מ" אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה ניתן בילקוט פרסומים 2829 ביום 24.6.82.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6905חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2002תאריך פרסום: 04/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5135. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/08/2002תאריך פרסום: 15/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5102. עמוד: 5655. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200101718/08/2002