"גבעת שמואל צפון"

תוכנית ממ/ 3074/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "גבעת שמואל צפון"
מספר: ממ/ 3074/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי כמות יח"ד מ- 270 יח"ד ל- 710 יח"ד בבנינים בני 2 קומות מרתפים + קומת קרקע מפולשת חלקית + 22 קומות מגורים + חדרים על הגג ( לא במנין הקומות) וקומה טכנית .
2. קביעת אזורים, יעודים, תכליות , הוראות וזכויות בניה למגורים.
3. התוית פרוזדור למעבר קו מתח תת קרקעי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואל

תיאור המיקום:
גבעת שמואל צפון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6191חלק15, 1713
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות11/11/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3521. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/06/2007
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2002
קבלת תכנית14/11/2002