"המצודה 5 - 17 אזור"

תוכנית מאא/ מק/ 2017

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "המצודה 5 - 17 אזור"
מספר: מאא/ מק/ 2017
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קו בנין אחורי, כמסומן בתשריט, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות.
בהתאם לסעיף 62א (א) (4) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
- הקלה בקו בנין בהתאם ל- תמא/ 3, מציר הדרך של כביש מס' 44 ועד גבול התכנית, של 65 מ' במקום 100 מ' הנדרשים.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנין אחורי מ - 6.00 מ' ל - 0.00 מ' (קרקע) ו - 4.00 מ' (עילי) עבור החלקות 106 עד 109 .
שינוי קו בנין אחורי מ - 6.00 מ' ל - 4.00 מ' עבור החלקות 105 ו - 123 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראזוראזורהמצודה

תיאור המיקום:
שכונה: אזור התעשייה.
המגרשים נמצאים לאורך הרחוב המצודה במרוח הדרום - מערבי של אזור התעשייה אזור.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6010חלק105-109, 123
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמאא/ 23/ 1אזור תעשיה אזורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2008תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. עמוד: 4253. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2025. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2007