"הסוללים 5 - שינוי קווי בניין"

תוכנית תא/ מק/ 3262

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "הסוללים 5 - שינוי קווי בניין"
מספר: תא/ מק/ 3262
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית הראשית תשונה כדלקמן:
א. שינוי בקו בניין לאחור ולצד ע"פ סעיף 62א' ס"ק א.4 לחוק.
ב. לשנות בהתאם לכך את התכנית הראשית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7094חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1386שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטתשינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 221תכנית מס' 221שינוי
תוכניתתא/ Kואדי מוצררהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2001תאריך פרסום: 04/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5037. עמוד: 663. שנה עברית: התשסב .