"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת

תוכנית 6/ 03/ 113/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
מספר: 6/ 03/ 113/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון והסדרה של שכונות מגורים קיימות והקמה של שכונות חדשות בקיבוץ גת. שטח ה"מחנה" הקיים מתוכנן להכיל 236 יחידות מגורים (קיבוציות). אזור ה"הרחבה הקהילתית" יכיל 164 מגרשים בשטח של כ 400 מ"ר כל אחד.
סה"כ יחידות דיור קיימות ומתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה עד 400.
36 יחידות קטנות וקיימות עבור בנים סטודנטים וחיילים לא נספרות במנין זה.
2. שינוי יעוד הקרקע מ: אזור חקלאי, אזור מגורים, שטח לבנייני ציבור, אזור תעשיה, שטח פרטי פתוח, דרך מאושרת, אזור ספורט, אזור מתקנים הנדסיים ואזור מבני משק ל: מגורים, דרכים, דרך משולבת, שביל להולכי רגל, שטח ציבורי פתוח, אזור בנייני ציבור, מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים מקומיים, מבני משק, בית עלמין, ספורט ונופש, חניה, מלונאות ונופש בבניה לא רוויה, מלאכה זעירה- משרדים- ומסחר ומתקנים הנדסיים.
3. ייעוד שטח ל"מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים מקומיים" הכולל שימושים לצורכי האגודה, שאינם ברי הפקעה.
4. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
5. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, הוראות לשימור מבנים וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט לעיל.
6. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית יואב
נ.צ.מ. 180000.615000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34098חלק11-15, 21-23, 26-279-10, 16-18, 24
34101חלק2-14, 16-20, 22-2315, 21
34103חלק6, 194-5, 21
34104חלק2, 6, 10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 113/ 6בית ספר אזורי קיבוץ גתשינוי
תוכנית6/ 03/ 113/ 1התאמת שטחים לצרכים שוניםשינוי
תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקותשינוי
תוכנית6/ 03/ 113/ 2שטח בנוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2462. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/02/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/2008
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית06/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201200618/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000324/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800526/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800210/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800121/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32219/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים