"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.

תוכנית עח/ 143/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.
מספר: עח/ 143/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת המושב בתחום הקו הכחול של תכנית עח/8/143 ב-81 מגרשי מגורים חד משפחתיים וקביעת יעודי הקרקע הקיימים והמאושרים בהתאם להגדרתם עפ"י החוק, על ידי:
1. שינוי יעודים:
א. מאזור חקלאי ואזור חקלאי מיוחד לאזור מגורים במושב, לאזור מגורים מיוחד, לאזור מגורים בנחלה ולאזור משקי עזר.
ב. מאזור חקלאי ואזור חקלאי מיוחד לשטח ציבורי פתוח, לשביל ולשטח למבני ציבור.
ג. מאזור חקלאי ואזור חקלאי מיוחד לדרכים.
ד. מדרך קיימת לאזור מגורים במושב ולאזור מגורים מיוחד.
ה. מדרך קיימת לשטח ציבורי פתוח ושביל.
ו. מדרך קיימת לשטח למבני ציבור.
ז. מאזור מגורים לאזור משקי עזר.
ח. מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח.
ט. מאזור מגורים לדרך.
י. מאזור מגורים מיוחד לדרך.
יא. מאזור מגורים בנחלה, מאזור משקי עזר ומאזור מגורים לאזור מגורים במושב.
יב. מאזור מבני ציבור לדרך.
יג. מדרך לדרך משולבת.
2. התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות.
3. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע לפי פרק ג' סעיף ז' לחוק.
4. קביעת הוראות והגבלות בניה בתחום התכנית .
5. הקלה בקו בניין לחזית דרך אזורית מספר 581 מ- 80 מ' מציר הדרך (המרחק המירבי לפי ת.מ.א 3, שינוי מס' 7) ל- 40 מ' מציר הדרך (שהם 25 מ' מגבול הדרך)
עבור בתי מגורים קיימים בפועל ול- 30 מ' מציר הדרך לפי תכנית תקפה עח/מק/5/143.
6. הקטנת שטח מינימלי לנחלה מ- 2 דונם (כנקבע בעח/ 200) לשטח המסומן בתשריט.
7. מתן הוראות למגרש 400* (בשטח צבורי) לשימור מבנה סילו.
8. שינוי מיקום של קידוח מים של "מקורות" ע"י: שינוי יעוד קרקע- מקרקע חקלאית לקרקע ביעוד "קידוח מים" ומ"קידוח מים" לאזור מגורים בנחלה ושטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבת ציון

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מועצה אזורית "עמק-חפר"
ישוב : חבת ציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3869חלק54
7924חלק15, 35, 53-56, 60-65, 67-82, 89-90, 94-100, 105-117, 120-125103
8368חלק48
8379חלק1654
8380חלק5, 10, 13-14, 17, 22, 24, 26-28
8381חלק1-327
8382חלק1-50
8383חלק7-26, 29-35, 37-41, 44-47, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3434. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות18/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2910. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/08/2005
קבלת תכנית29/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200902718/10/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901828/06/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200803607/12/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200802403/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90114/05/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36106/05/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34620/11/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700620/03/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700427/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600307/02/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה