"מחנה זאב"

תוכנית חפ/ 2162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מחנה זאב"
מספר: חפ/ 2162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת רצף בינוי על רכס הכרמל, תוך התייחסות לערכי נוף והתחברות לשטח המבונה מסביב קיים ועתידי, כל זאת על ידי:
- פינוי המחנה הצבאי הקיים באתר, ובמקומו: הקמתם של 159 יח"ד סה"כ בשני מבננים:
מבנן א' הכולל עד 63 יח"ד ב- 3 מבנים בני 5 קומות למגורים מעל לקומות כניסה, ומבנן ב' הכולל עד 96 יח"ד ב- 3 מבנים בני 7-8 קומות למגורים מעל לקומות הכניסה.
- קביעת הוראות להקמתם של שטחי ציבור פתוחים וטיילת נופית פתוחה לציבור בשולי המצוק, והנגישות אליה.
- התווית דרך חדשה וביטול דרך קיימת, והקמת חניון ציבורי לבאי הטיילת.
- הרחבת דרכים קיימות כולל הסדרת צומת הרחובות טשרניחובסקי/זאב מרכוס .
- הקצאת מגרש למבנה ציבור.
- מתן פתרונות גישה וחניה למגרשים המיועדים למגורים, ולשטחי הציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
אזור הכרמל הצרפתי - סטלה מאריס על שטח המחנה הצבאי - מחנה זאב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10914חלק84-89, 10147, 91, 98-99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1417מרכזת טלפונים בכרמל צרפתישינוי
תוכניתחפ/ 1580הרחבת רחוב טשרניחובסקישינוי
תוכניתחפ/ 870/ אשיכון צבא קבע בכרמל הצרפתי.שינוי
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
תוכניתחפ/ 178תוכנית חלוקה - איזור כרמל מערבי כולל חלוקה.שינוי
תוכניתחפ/ 229תוכנית מתאר של העיר חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 611שינוי סווג החלקה 260 בגוש 10814 המיועד לגן הציבורי.שינוי
תוכניתחפ/ 870שיכון סטלה מריס לאנשי צבא קבע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1568. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות19/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3637. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/11/2003
קבלת תכנית07/08/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה