"מרכז אבשלום"

תוכנית 7/ בת/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: "מרכז אבשלום"
מספר: 7/ בת/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה ע"י איחוד
וחלוקת מגרשים , שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאבשלום

תיאור המיקום:
מרכז אבשלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
100302חלק1
100303חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255/ 3מרכז אזורי חבל הבשורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4866. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. עמוד: 3873. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/05/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה11/09/1996
קבלת תכנית12/04/1994