"מרכז עסקים ובידור"

תוכנית בי/ 400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מרכז עסקים ובידור"
מספר: בי/ 400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חידוש פני אזור התעשיה והפיכתו לאזור עסקים ובידור
ואזור עסקים מיוחד, מניעת מפגעים סביבתיים ושיפור
חזות העיר, זאת ע"י:
א. קביעת תכליות נוספות לתעשיה עתירת ידע, משרדים,
מסחר, בידור ותחנות תדלוק, בהתאם למפורט בהוראות,
התכנית ובתשריט.
ב. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים בטווח שבין
%135 ל-%300 לשמושים לתעשיה עתירת ידע, בידור
ומשרדים בהתאם לגודל החלקה ופרק הזמן עד מימוש
הבניה ובהתאם לשימושים באותם שטחים.
ג. קביעת זכויות בניה והוראות לשימושים לתעשיה
ומלאכה.
ד. קביעת הוראות בדבר מיקום שמושים בחלקים שונים של
המבנה.
ה. קביעת זכויות והוראות בדבר שטחי שרות.
ו. קביעת הוראות בדבר איחוד חלקות וחלוקה למגרשים.
ז. התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול
דרך קיימת והנחיות לפיתוח דרכים במפלסים שונים.
ח. קביעת הנחיות בינוי, הוראות בניה ותנאים למתן
היתרי בניה.
ט. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור
ושטחי חניה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
ישוב: בת ים
גבולות התכנית: בצפון: שד' יוספטל
במזרח: רח' ניסנבאום
בדרום: גוש 5027
במערב: רח' אורט ישראל, האורגים,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7122חלק47, 49-76, 78-79, 82-84, 86-8877, 81, 85, 106
7123חלק80-108, 111-112, 114-127, 129-141, 143-148, 151-162, 164-165, 173-175, 178-183, 185, 203
7129כל הגוש
7130חלק227
7154חלק344
7155חלק327
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1997תאריך פרסום: 30/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4508. עמוד: 2829. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/1997
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/1997
פרסום להפקדה ברשומות16/05/1996תאריך פרסום: 16/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4409. עמוד: 3361. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 03/05/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/1996
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1996
פרסום הכנת תכנית ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4342. עמוד: 263. שנה עברית: התשנו .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית31/07/1995
קבלת תכנית31/07/1995