"מרתפים בשכונת מליבו"

תוכנית נס/ 129/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "מרתפים בשכונת מליבו"
מספר: נס/ 129/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת השטח המותר לבניית מרתפים ביעוד מגורים א' בשכונת מליבו והתאמת ההוראות לבניית מרתפים להוראות שנקבעו בתכניות המתאר הכלל עירוניות.

עיקרי ההוראות:
על החלקות הנכללות בתחום התכנית יחולו הוראות תכניות המתאר נס/ 2/ 1 נס/ 2/ 1 ב' במלואן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
שכונה מליבו.


מרחב תכנון גובל מ.מ גן רווה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5102חלק3-33, 35-37, 39-177, 300-301
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ מק/ 129/ 2שינוי קו בניןכפיפות
תוכניתנס/ מק/ 1/ 5שינוי קוי בנייןכפיפות
תוכניתנס/ במ/ 129נס ציונה.כפיפות
תוכניתנס/ 1/ 2לקבוע הוראות בדבר הקמת מרתפים.כפיפות
תוכניתנס/ 1/ 2/ בשינוי גובה המרתף והחלונות באזורי מגורים א'.כפיפות
תוכניתנס/ מק/ 129/ 6שינוי קווי בניין לחזית רחוב דוד לנא ולשצ"פ.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/2012תאריך פרסום: 01/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6407. עמוד: 3638. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים05/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1602. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2008
קבלת תכנית24/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900316/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה