"משרדים במתחם יצהר"

תוכנית תא/ 2225/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "משרדים במתחם יצהר"
מספר: תא/ 2225/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי התכנית הראשית על מנת לשפר את ניצול הקרקע בתחום התכנית, ובכלל זה הגדלת שטחי המגורים, המשרדים והרחבת מרכז הספורט העירוני, כל זאת ע"י:
1. הגדלת סה"כ השטחים העיקריים המיועדים למגורים המופיעים בתכנית הראשית ב-3600 מ"ר עד לסה"כ 41170 מ"ר והגבהת מבני המגורים עד ל-110 מ'.
2. הגדלת סה"כ השטחים העיקריים המיועדים למשרדים המופיעים בתכנית הראשית ב-9700 מ"ר עד לסה"כ 12000 מ"ר, והגבהת בנין המשרדים עד ל-50 מ'.
3. הגדלת סה"כ השטחים העיקריים המיועדים למרכז הספורט העירוני המופיעים בתכנית הראשית ב-1000 מ"ר עד לסה"כ 4000 מ"ר.
4. קביעת 400 אחוז שטחי מרתפים בכל שטח התכנית.
5. קביעת הוראות בניה ותכליות מותרות.
ב. בהתאם לאמור לעיל, לשנות בתחום התחולה של תכנית זו את הוראות תכנית מתאר מס' 2225 א' שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ביום 3.7.97 בי.פ. מס' 4540.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7093חלק146, 404-406145, 197
7094חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2225/ אמתחם יצהרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1247. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/10/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות28/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2000תאריך פרסום: 05/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4899. עמוד: 4153. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/05/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה01/11/1999
קבלת תכנית08/08/1999