"נטע - אולפני הבירה"

תוכנית תא/ 2749

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "נטע - אולפני הבירה"
מספר: תא/ 2749
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקדם את המדיניות התכנונית הכוללת לאיזור התעשיה
בצרון אשר תחום התכנית מהווה חלק מאזור זה, כל זאת ע"י: א. שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעסוקה.
ב. קביעת תכליות.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.
ד. הקמת מרתף חניה אוטומטית מתחת לתחום הדרך של שד'
ההשכלה.
2. לבטל בהתאם לכך, בתחום תכנית זו בלבד, את תכנית מס' 1043 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 1514 מיום 20.3.69 ואת תכנית מפורטת מס' 1386 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 1750 בתאריך 26.8.71.
3. לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת K אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 143 בתאריך 22.2.51 ואת תכנית מפורטת מס' 221 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. מס' 254 בתאריך 9.10.52.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7096חלק33, 6256
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1386שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטתשינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 221תכנית מס' 221שינוי
תוכניתתא/ Kואדי מוצררהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות11/06/2000תאריך פרסום: 11/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4892. עמוד: 3917. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/05/2000
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 11/12/1998.
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1086. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1998
קבלת תכנית30/10/1997