"פארק ינאי" - רמת סיב

תוכנית פת/ 1233/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "פארק ינאי" - רמת סיב
מספר: פת/ 1233/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה בשטח של 4,861 מ"ר שטחים עיקריים מעבר ל-18,344 מ"ר עיקריים המאושרים בתכנית פת/ בת/ 1233/ 17 א' , ללא שינוי ביעודי הקרקע, ללא תוספת קומות וללא תוספת מקומות חנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בהיקף של 4,861 מ"ר שטחים עיקריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהרמת סיב

תיאור המיקום:
"פארק ינאי"

קואורדינטה מערב 186.620
מזרח - Y
קואורדינטה דרום 665.650
צפון - X

שטח בדרום אזור התעסוקה רמת-סיב פ"ת.
תחום ברח' הסיבים במערב, ברח' דרנגר בצפון וברח' זלוטניק בדרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6393חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ מק/ 2000/ דהוראות בניה .כפיפות
תוכניתפת/ בת/ 1233/ 17/ אהרחבת אזור תעשיה רמת סיב.שינוי
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
תוכניתפת/ 2000/ 10אזור תעשיה ק. אריה, רמת סיב.שינוי
תוכניתפת/ מק/ 1233/ 27תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4852. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2441. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2007
קבלת תכנית11/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה