"צפורנים / נרקיסים".

תוכנית טב/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "צפורנים / נרקיסים".
מספר: טב/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- מתן הוראות לאופן חלוקת מגרשים.
- מתן הוראות והנחיות עיצוביות לבנייה חדשה, לתוספות בנייה, לפיתוח
חצרות וחניות.
- הקצאת מגרשים לשטחים ציבוריים פתוחים, לבנייני ציבור ושטחי ספורט
שכונתי.
- הסדרת מערכת דרכי גישה לרכב, לרכב חרום, להולכי רגל ולמבנים הנמצאים
ללא גישה מדרך.
- שינוי יעוד כמפורט:
משצ"פ א' לאב"צ, לדרכים ושבילים, לדרכי גישה, לשצ"פ ב', לחניה ציבורית
ולשבילים.
משצ"פ ב' לשב"צ, לדרכים ושבילים, לדרכי גישה, לשצ"פ א', לחניה ציבורית
ולשבילים.
ממסחר למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית טבעוןקרית טבעוןקרית טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10592חלק108-112, 115-134, 136-138, 140-219, 221, 224, 226, 231, 270-275, 277-287, 295, 298-324, 327-337, 339-349, 354-355, 359-360, 368-369, 421-426, 443-445, 450-451106, 139, 223, 225, 338
10593חלק7-12, 14-27, 29-33, 35-39, 41-55, 57, 59-61, 151-152, 165-170, 237-238, 296-29728, 147, 261
10607חלק408-411412
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 405תחום הבניה -אכסלשינוי
תוכניתטב/ 34תכנית מתאר חלקית לקרית טבעון.כפיפות
תוכניתטב/ 60/ אשטח למחסן הג"א בגוש 10592שינוי
תוכניתג/ 703איתור שטח לשירותים טכניים (מכון שאיבה לשפכים בהמשך לרח' האלה בקרית טבעון)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות03/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4005. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/06/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית26/03/1996