"רחוב הנציב 16"

תוכנית תא/ 2729

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "רחוב הנציב 16"
מספר: תא/ 2729
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות ותנאים לתוספת בניה ושינוי בינוי עבור שימושים ציבוריים ו/או בעלי אופי צבורי, כל זאת ע"י:
1. שינוי יעוד "מאזור מעורב מיוחד" ל"מגרש מיוחד".
2. תוספת זכויות בניה בקומות ד-ה (להלן: "התוספת למבנה") כך שסה"כ השטח העיקרי במבנה לא יעלה על 1715 מ"ר, פירוט הוראות בניה לגבי שטח התוספת שישמש למטרות ציבוריות ו/או בעלות אופי ציבורי וכן הוראות לגבי בניה חדשה במידה והבניין יהרס.
3. קביעת זיקות הנאה למעבר לציבור.
4. שינוי בהתאם לכך של תכנית בנין עיר מספר 1602 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מספר 2530 מיום 22.4.79 ותכנית מפורטת מס' 1602א' אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מספר 3585 מיום 12.10.88 על שינוייהן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהנצי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7109חלק278
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1602/ אשינוי לתכנית מפורטת 1602שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2181. שנה עברית: התשסג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/03/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות20/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3289. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/06/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה31/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2001
קבלת תכנית14/09/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78220/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002