"שימושים באזורי תעסוקה בתל-אביב יפו"

תוכנית תא/ 1043/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "שימושים באזורי תעסוקה בתל-אביב יפו"
מספר: תא/ 1043/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפיין אזורי התעשיה מסויימים הכלולים בתכנית כאזורים המיועדים לתעסוקה, ללא שינוי בזכויות הבניה שנקבעו בתכניות הראשיות כמפורט להלן.
ב. להרחיב את מגוון התכליות המותרות באזורי התעסוקה, ולהתאימן לשינויים שחלו בענפי התעשיה, המלאכה והייצור.
ג. לפרט שטחי שירות לשטחי הבניה הקבועים בתכנית הראשית כהגדרתה להלן.
ד. לקבוע מגבלות והוראות למניעת מטרדים ולשמירה על איכות הסביבה לגבי כל השימושים באזורי התעסוקה.
ה. לשנות בהתאם לכך את התכניות הבאות:
תכנית תא / 1043, אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בי.פ. מספר 1514 מיום 20.3.69. תכנית תא / 221 אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בי.פ. 254 מיום 9.10.52.
תכנית תא/ 590 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 1475 מיום 19.9.65.
תכנית תא/ 618 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 1772 מיום 4.11.71.
תכנית תא/ 738 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 1933 מיום 24.12.59.
תכנית תא/ 1866 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 2545 מיום 21.6.79.
תכנית תא/ 1907 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 2417 מיום 2.3.78.
תכנית תא/ 2058 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 3221 מיום 4.7.85.
תכנית תא / 2129 אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בי.פ. מספר 4054, מיום 5.11.92.
תכנית תא/ 2717 אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בי.פ. מספר 4536, מיום 26.06.97.
תכנית "K", אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בי.פ. מספר 143, מיום 22.2.51.
תכנית תא/ "F" אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בע"ר 1501 מיום 27.6.46.
תכנית תא/ "E" אשר הודעה על מתן תוקף פורסמה בע"ר 1114 מיום 17.7.41.
תכנית תא/"ל" אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסם בי.פ. מספר 278 מיום 19.2.53.
ולקבוע יחס בין תכנית זו לבין תכניות מפורטות אחרות החלות על אזורים אלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
אזורי תעסוקה בצפון ומזרח העיר ת"א. אזורים ביעוד תעשיה ומלאכה בלבד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6338חלק
6638חלק
6639חלק
6894חלק
6944חלק
6950חלק
6976חלק
6977חלק
6980חלק
6981חלק
7066חלק
7067חלק
7068חלק
7069חלק
7077חלק
7090חלק
7093חלק
7094חלק
7095חלק
7096חלק
7104חלק
7107חלק
7108חלק
7109חלק
7110חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2129דרך לתנועה מהירה, ואפיק מי שטפונותשינוי
תוכניתתא/ 1907תוכנית מפורטת "E" אדמות מזרח ת"אשינוי
תוכניתתא/ 1866תכנית מפורטת "E" - אדמות מזרח ת"אשינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 2058תכנית מפורטת מס' 2058שינוי
תוכניתתא/ 221תכנית מס' 221שינוי
תוכניתתא/ 590תכנית מס' 590שינוי
תוכניתתא/ לתכנית מס' לשינוי
תוכניתתא/ 618תכנית מס' 618שינוי
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783שינוי
תוכניתתא/ Kואדי מוצררהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 782. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/11/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 450. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/09/2000
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/05/2000
קבלת תכנית04/11/1997