"שכונת פועלים ג'"

תוכנית תא/ 2611

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "שכונת פועלים ג'"
מספר: תא/ 2611
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד את האזור ממזרח לנמל תל-אביב כאזור מגורים מיוחד לכ- 200 יחידות דיור על ידי:
א. קביעת יעודי קרקע ל"אזור מגורים", "דרכים" ו"שפ"פ".
ב. קביעת זכויות בשטחים עיקריים של 16027 מ"ר ושטחי שרות בהתאמה.
ג. קביעת הוראות בניה לבנינים בני 10-12 קומות.
ד. קביעת הנחיות בינוי במסגרת נספח בינוי מנחה.
ה. קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה חדשה של חלקות שלא בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת מס' 623 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 967 בתאריך 18.10.62, תכנית תא/ 998 (י.פ. 1579 מיום 20.11.69), תכנית תא/ מ (י.פ. 2829 מיום 24.6.82) - להלן "התכנית הראשית", ותכנית מס' תא/ ג (י.פ. 4208 מיום 21.4.94).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב - יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6962חלק79-85, 87-96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 623תכנית מס' 623שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3343. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/05/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/04/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה08/03/2005
החלטה בדיון בולחוף26/01/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/11/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/07/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3067. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/05/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/04/2001
פרסום הכנת תכנית ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4374. שנה עברית: התשס .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים06/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית26/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2000
קבלת תכנית26/06/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50313/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49308/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף226/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף212/01/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70520/12/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84828/07/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84528/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23608/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82629/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80804/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21408/07/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78220/01/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות77906/01/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67729/07/2002