"שער העיר רחובות"

תוכנית רח/ 2005/ ט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "שער העיר רחובות"
מספר: רח/ 2005/ ט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח איזור הכניסה הצפונית לעיר רחובות ע"י:
א. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח למגרש מיוחד ושטח פרטי פתוח.
ב. קביעת שימושים למגרשים.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה ליעודי הקרקע השונים, לקבלת היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות לשטחי תנועה וחניה במסגרת נספח התנועה.
ה. קביעת הוראות לשטחים בנויים לצרכי ציבור, בתחום התכנית.
ו. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
ז. הקלה בקווי בניין ממסילת הרכבת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותדרך אצ"ל, הרצל

תיאור המיקום:
בצפון חלקה 7 בגוש 3696
במערב רח' אצ"ל
במזרח רח' הרצל
בדרום מסילת הרכבת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3696חלק8-915
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2005/ יאקביעת שטח למחלף הכניסה הצפונית לרחובות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2012תאריך פרסום: 16/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6416. עמוד: 3995. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5577. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית27/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2003
קבלת תכנית22/07/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה