אביחיל

תוכנית עח/ 10/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אביחיל
מספר: עח/ 10/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' וקביעת
הוראות בניה.
ב. יעוד שטח לש.צ.פ.
ג. קביעת דרך חדשה.
ד. קביעת ביצוע פיתוח.
ה. הוראות בדבר ביצוע פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 10/ 4איחוד וחלוקהשינוי
תוכניתעח/ 31/ 5הרחבת קבוץ גבעת חיים איחוד.שינוי
תוכניתעח/ 3/ 18הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1991תאריך פרסום: 26/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3957. עמוד: 1285. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1991.
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1991.
פרסום להפקדה ברשומות21/02/1991תאריך פרסום: 21/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3846. עמוד: 1309. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/01/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/01/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1990
קבלת תכנית17/12/1989