אגני שקוע והחדרה ''יבנה 4''

תוכנית 3/ 02/ 101/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אגני שקוע והחדרה ''יבנה 4''
מספר: 3/ 02/ 101/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי יעוד מאזור רזרבה לתעשיה אחסנה ויעור ל- מתקנים הנדסיים, שפ"פ
ודרך.
3. שינוי יעוד מאזור אגני החדרה ל - מתקנים הנדסיים, תעשיה, שפ"פ ודרך.
4. קביעת זכויות בניה.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
6. קביעת הוראות בדבר מגבלות לאזור אגני החדרה למי קולחין.
7. יצירת מעבר לכלי רכב לאזור המתקנים ההנדסיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אזור תעשיה צפוני חדש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2043חלק1-7, 9, 15-16, 19, 24
2044חלק2-3, 31, 34
4880חלק2
4882חלק18, 20-237, 9, 15-17, 19, 24-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 115מחלף אשדוד צפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/11/2009
הוגשו התנגדויות02/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4604. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/06/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2006
קבלת תכנית06/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות