אדמות ראס עלי

תוכנית זב/ 198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אדמות ראס עלי
מספר: זב/ 198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א'.
- קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןראס עלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10369חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתחפאג/ 1101ראס - עלי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2003
קבלת תכנית02/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200400311/02/2004