אולמי רסיטל

תוכנית תא/ 3040

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אולמי רסיטל
מספר: תא/ 3040
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח הזרוע הצפונית של מרכז העסקים הראשי, כל זאת ע"י:
א. שינוי יעוד מ"אזור תעשיה", "שטח לתכנון בעתיד", ו"שטח ציבורי פתוח כלול בדרך" ל"אזור מרכז עסקים ראשי הכולל שימושים של תעסוקה, שימושים נלווים לתעסוקה ובכלל זה מסחר ותעשיה עתירת ידע וכן מגורים ומלונאות.
ב. שינוי יעוד מ"שטח לתכנון בעתיד" ל"שצ"פ ודרך תת-קרקעית".
ג. קביעת זכויות בניה ובינוי בשטחים עיקריים שלא יעלו על 16240 מ"ר ובגובה שלא יעלה על 21 קומות מעל קומת קרקע גבוהה בתוספת עד 2 קומות גג טכניות חלקיות, ומעל עד 5 קומות מרתף.
ד. קביעת זיקת הנאה להולכי רגל במפלס דרך פתח-תקוה וזיקת הנאה לכלי רכב ברמפת הגישה לדרך השרות המזרחית, לאורך הגבול הצפוני של התכנית.
ה. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
2. שינוי בהתאם לכך של הוראות התכניות הבאות:
תכנית מפורטת "G" אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1097 מיום 11.6.64. תכנית מפורטת 1205 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1912 מיום 19.4.73. תכנית מפורת 1043 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1514 מיום 20.3.69. תכנית מפורטת 676 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1326 מיום 19.12.66. תכנית מפורטת 225 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 813 מיום 12.1.61.
3. התכנית כוללת הוראות תכנית מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בגין

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6110חלק379382
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1205תכנית מפורטתץ מס' 1205שינוי
תוכניתתא/ Gתכנית מס' "G"שינוי
תוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 1043שינוי
תוכניתתא/ 225תכנית מס' 225שינוי
תוכניתתא/ 676תכנית מס' 676שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4202. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות28/03/2005
הוגשו התנגדויות15/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1913. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית27/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/08/2001
קבלת תכנית10/06/2001