אולמי שמחות - לוגסי - אזור התעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אולמי שמחות - לוגסי - אזור התעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מסחרי ע"י שינוי ביעוד הקרקע,
בזכויות ובמגבלות בניה וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותבעלי מלאכה

תיאור המיקום:
אזור התעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק32, 53-54, 6252, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 104/ 3תכנית שיכונים ציבוריים - אזור התעשיה - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 104/ 13שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2696. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/05/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/2003
לא הוגשו התנגדויות05/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1382. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/12/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2002
קבלת תכנית11/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300317/03/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים27029/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201330/09/2002