אום בטין

תוכנית 28/ 02/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אום בטין
מספר: 28/ 02/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת הישוב "אום-בטין", ע"י:
א.איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב.התווית השלד הבסיסי של דרכים ומערכות תחבורה.
ג.קביעת יעודי הקרקע העיקריים: מגורים, קרקע חקלאית, קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, תעסוקה, מתקנים הנדסים, שטח ציבורי פתוח ושטח ציבורי פתוח עם טיפול נופי, נחל, דרכים, בית קברות, ספורט ונופש וקו דלק נפט.
ד.שמירה על יעודי קרקע חקלאית.
ה.הבטחת תנאים נאותים לבריאות הציבור ולהקמת מערכות תשתית.
ו.הסדרה, שמירה ופיתוח אפיקי נחלים.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה מכח תוכנית זו לביצוע עבודות תשתית עיליות ותת קרקעיות לסלילת כבישים בדרכים מתאריות, עבודות חציבה, חפירה ומילוי, עבודות פיתוח לרבות פיתוח נחלים, הכשרת קרקע לנטיעות, הקמת תחנת שאיבה, מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ ונופש וספורט.
ח. קביעת קיבולת אוכלוסיה של 11,100 נפשות ב 1,730 יח"ד בשנת 2024.
ט. תיקון רדיוס של דרך מאושרת מס' 33 בתכנית 801/03/28

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
דרוםאבו בסמהאבו בסמהאום בטיןאום בטין
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
100217/2 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
100057/2 (מוסדר) חלקה 1
100057/1 (בהסדר) חלקי חלקות 7, 4 ,3 , 1 חלקות 9, 8, 6, 5, 2 100057/3 (מוסדר) חלקי חלקה 1
38558 (מוסדר) חלקי חלקות 47, 3, 2 חלקה 4 38557 (מוסדר) חלקי חלקות 4, 6
100056, 100057, 100058, 100063, 100217 (גושים לא מוסדרים) קיים הסדר ישן:
גוש 28 איזור הסייג חלקה 3 (חלק) ספר 521 דף 290 חלקות 2, 1 (חלק) רישום קודם בלתי ידוע
גוש 29 איזור הסייג חלקה 6 (חלק) ספר 521 דף 293 חלקה 7 (חלק)ספר 521 דף 294 חלקה 1 (חלק) רישום קודם בלתי ידוע
גוש 30 איזור הסייג חלקה 6 (חלק) ספר 521 דף 298 חלקות 12, 7, 5, 2 (חלק) רישום בלתי ידוע
100056/1 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
400809 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
400810 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)
400811 (מוסדר) חלקה 1 (חלק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4170. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/03/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות24/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4021. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית28/12/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2006
קבלת תכנית23/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122709/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901130/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901024/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200801117/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים92930/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700108/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31826/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50503/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23905/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600327/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה