אור הנר והסביבה

תוכנית 7/ 03/ 129/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אור הנר והסביבה
מספר: 7/ 03/ 129/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספרי המקרקעין.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב קיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. שינוי תכניות מתאר וביטול כל תכניות קודמות
בכול הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאור הנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1670חלק
1671חלק
1673חלק
1674חלק
1675חלק
1676חלק
1677חלק
1678חלק
1679חלק
1680חלק
1681חלק
1682חלק
1683חלק
1684חלק
1685חלק
1686חלק
1687חלק
1689חלק
1691חלק
1692חלק
1867חלק
1868חלק
1869חלק
1870חלק
1871חלק
1872חלק
1873חלק
1874חלק
1875חלק
1876חלק
1877חלק
1878חלק
1879חלק
1880חלק
1883חלק
1890חלק
1891חלק
1892חלק
1893חלק
2091חלק
2093חלק
2094חלק
2095חלק
2096חלק
2100חלק
2123חלק
2124חלק
2125חלק
2126חלק
2186חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2770. עמוד: 747. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1981. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1981. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית18/01/1981