אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד קרקע מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור משולב לתעשיות עתירות ידע ומשרדים ואזור למבנים ומוסדות ציבור, יער פארק שד' שיקמים, יער פארק חופי לשימור.
השינוי יעשה תוך הקפדה מירבית על ערכי הטבע ונוף בנקודות המגע של אזור הבינוי, פארק החופי וטיילת שקמים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת הוראות בניה לכל ייעוד וייעוד לאזור משולב לתעשיות עתירות יידע, משרדים,
ולחזית מסחרית. עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.
ב. תכנון שטחים למבנים ומוסדות ציבור.
ג. קביעת הוראות לפיתוח נופי בהתייחס לערכי הטבע באזור ולדיונה הגדולה.
ד. קביעת הוראות לשמירה על איכות הסביבה, קביעת הוראות למניעת מפגעים
סביבתיים וקביעת הנחיות בנושא הניקוז בתכנית משמרת נגר.
ה. קביעת הוראות בקשר לשמירת על העצים הקיימים.
ו. קביעת הוראות בקשר לפארק שדרת השיקמים.
ז. קביעת כביש גישה ממערב כחלק מזכות הדרך של כביש מס' 5.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 167/750, 168/300
קואורדינטה Y 630/875, 631/525

מצפון דרך מחברת לרכבת,ממערב כביש,מדרום פארק חולות וממזרח תחנת הרכבת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק1, 40
180חלק4122, 40, 42-45, 50, 54
181חלק41-45, 5219-20, 35-39, 47-50, 59-60
2012חלק1, 18
2013חלק1-2, 5-10, 20-21, 24, 35, 383-4, 11-12, 18-19, 22-23, 25-27, 34, 36-37
2025חלק1, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות16/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4196. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
קבלת תכנית13/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201201215/10/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים139413/06/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001206/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700528/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700430/04/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700312/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700108/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601227/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600817/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות