אזור אחסנה - מחסום ארז

תוכנית 6/ 02/ 234/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור אחסנה - מחסום ארז
מספר: 6/ 02/ 234/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מעבר גבול ואזור אחסנה - ארז, באמצעות איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע, וקביעת
זכויות, הנחיות ומגבלות הבניה.
שינוי יעוד:
1.מאזור חקלאי לאזור אחסנה.
2.מאזור חקלאי למחנה צבאי עם מגבלות בטחוניות (מעבר ארז).
3.מאזור חקלאי לשטח חקלאי עם מגבלות בטחוניות.
4.הסדרת דרכים ותשתיות על, קביעת מגבלות בניה וקוי בנין מדרכים ארציות
ומהתשתיות.
5.קביעת הוראות, הנחיות, מגבלות וזכויות בניה ביעודי הקרקע השונים.
6. קביעת תנאים למתן התרי בניה.
7. קביעת שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבארז
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
קבוץ ארז - מ.א. שער הנגב מ.א. חוף אשקלון- ליד מעבר ארז
נ.צ. מרכזי 157250/607750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1122חלק15-16
1123חלק8-9
1177חלק19
1770חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1874. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5592. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית30/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
קבלת תכנית08/05/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה