אזור בקמה אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור בקמה אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קוי בניין לפי סעיף 62 א (א) (4)
לחוק התכנון והבניה עפ''י הפרוט הבא:
1. קו בניין צפוני (על ציר כביש S ) יהיה 3.0 מ' ו- 5 מ'
במקום 8.0 מ'.
2. שינוי בקו בניין צדדי נקודתי בין מגרשים 1 א' ו- 2 א' מ- 5 מ' ל- 3 מ'
(בחלק המערבי).
3. קו בניין מערבי (לכיוון השצ''פ) יהיה 3.0 מ' במקום 5.0 מ'.
ב. שינוי בינוי עפ''י סעיף 62 א' (א) (5) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2062חלק23
2065חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ מק/ 2056אזור בקמה - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200703919/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006