אזור בקמה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור בקמה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגת תכנונית לאיחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים הקובעת יעודי קרקע,
זכויות, הנחיות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2062חלק
2077חלק
2086חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 63שינוי לתכנית מתאר - אזור התעשיה בקמה - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
קבלת תכנית15/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/11/2010