אזור המרינה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור המרינה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בבינוי במגרש מס' 14 בעניין העמדת המבנים והמרחקים ביניהם והגובה המירבי.
מרחקים: בין המגדל לגבול הצפוני של המגרש : מ- 9 מ' ל- 44 מ'.
בין הבניה הנמוכה לגבול המערבי של המגרש: מ- 6 מ' ל- 4 מ'.
והכל עפ"י קווי בניין מאושרים.
גובה מירבי: מ- 81 מ' ל- 86 מ' (לא כולל חדרי מכונות ומתקנים על הגג).
2. תוספת של 25 מ"ר לכל יח"ד במגרשים מס' 14, 15 ו- 16 עבור מרפסות מקורות כשטח עיקרי והפחתה בהתאם משטחי השירות המותרים.
3. העברת שטח עיקרי ממגרש מס' 15 למגרש מס' 16.
4. קביעת זכויות בניה עיקריות מתחת למפלס הכניסה במגרשים מס' 15 ו- 16 בכדי לאפשר בניית דירות מתחת למפלס הכניסה, ובמסגרת סה"כ זכויות הבניה הקיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מרינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2072חלק11-12, 35
2079חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 70עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 388. שנה עברית: התשסט .
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים31/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4019. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
החלטה בדיון בולחוף30/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
קבלת תכנית14/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800908/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800828/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800723/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800407/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33212/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2930/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף3009/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601227/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית