אזור התעשיה, ניר צבי

תוכנית גז/ 475/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור התעשיה, ניר צבי
מספר: גז/ 475/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה,שינוי קווי בנין,חלוקת חלקות מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי

תיאור המיקום:
ניר צבי,לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק303-304, 310
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1983תאריך פרסום: 10/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2901. שנה עברית: התשמג .