אזור חקלאי - הוד הבשור

תוכנית 7/ 02/ 464

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור חקלאי - הוד הבשור
מספר: 7/ 02/ 464
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שימושים ותכליות, הנחיות, מגבלות וזכויות בניה בקרקע חקלאית לצורך הקמת חוות
לולים.
ב. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ג. קביעת הנחיות נופיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
ממזרח לכביש מס' 234 אורים?צאלים, מועצה אזורית מרחבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100200חלק
100205חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2012
הוגשו התנגדויות06/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1839. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית23/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
קבלת תכנית28/01/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות