אזור כריית פוספטים אורון - צין

תוכנית 20/ 02/ 101/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור כריית פוספטים אורון - צין
מספר: 20/ 02/ 101/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הבטחת עתודות קרקע לניצול אוצרות הטבע באזור תוך בקשה והגנה
על ערכי הטבע טהנוף בו, להשגת מטרה זו, מגדירה התכנית את
שימושי הקרקע השונים כמות הבקשה והשימוש הנדרשות בהם
והגבלות התפעול והפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39057חלק
39058חלק
39068חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/1989
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1989תאריך פרסום: 18/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3659. עמוד: 3080. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה30/01/1989
קבלת תכנית30/01/1989