אזור לחוות לולים, משגב

תוכנית ג/ 11106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור לחוות לולים, משגב
מספר: ג/ 11106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי לאזור משקי - חוות
לולים.
ב. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
ג. הגדרת המבנים והמתקנים המותרים לבניה בתחום
התכנית לצרכי הקמת חוות לולים.
ד. קביעת דרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
משגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18463חלק49, 75
18464חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
קבלת תכנית27/12/1998