אזור לחוות לולים

תוכנית ג/ 12748

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור לחוות לולים
מספר: ג/ 12748
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הקמת חוות לולים.
2.שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי לאזור משקי.
3.שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי לדרך.
4.קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
5.הגדרות מבנים ומתקנים המותרים לבניה בתחום התכנית לצרכי הקמת חוות הלולים.
6.קביעת דרכי גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשרידשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17414חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2888. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1161. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2002
קבלת תכנית16/09/2001