אזור לשירותים עירוניים

תוכנית אל/ 195/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור לשירותים עירוניים
מספר: אל/ 195/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי לתכנית מפורטת מס' גז/ במ/ 195/ 3 ושינוי יעוד קרקע שבה ליעודי הקרקע
למטרות הבאות:
1.1. אזור שירותים עירוניים.
1.2. אזור מלאכה ומסחר.
1.3. אזור מרכז נופש וספורט.
1.4. שטח בית עלמין.
1.5. שטח לבניני ציבור.
1.6. אזור תחנת דלק.
1.7. אזור מרכז תחבורה.
1.8. מתקן הנדסי.
1.9. שטח ציבורי פתוח.
1.10. דרכים.
1.11. אזור חניה.
2. קביעת הוראות בניה.
3. איחוד חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט בתשריט ובהתאם להוראות פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק19
5762חלק2-4, 6-9, 11-125, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/05/2001
קבלת תכנית02/04/2001