אזור מבני משק

תוכנית ג/ 13671

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מבני משק
מספר: ג/ 13671
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הגדלת שטח למבני משק, שינוי יעוד מקרקע חקלאית ולגיטימציה של מצב קיים.
ב. תכנית מפורטת לשטח למבני משק.
ג. פירוט התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית.
ד. חלוקת למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10436חלק1
10437חלק1
10524חלק267-9, 11, 21
10832חלק1514
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1146. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2415. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2003
קבלת תכנית30/12/2002