אזור מגורים א' בשכונה 3 בחורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים א' בשכונה 3 בחורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' על ידי
שינוי ביעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 3
חלק מגוש: 1 / 100013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13001חלק1
100013חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית15/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2934. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1999.
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1999
קבלת תכנית12/07/1998