אזור מגורים א' מושב בטחה

תוכנית 7/ 02/ 108/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מגורים א' מושב בטחה
מספר: 7/ 02/ 108/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגרשים למגורים ולמבני ציבור, הסדרת גבולות
מגרשים, מעברים וניקוז באזור מגורים קיים על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעודי
הקרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםבטחה

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש 100242/3 - מוסדר חלקי חלקה: 3, 7, 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
242003חלק3, 7, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 108/ 1מושב בטחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1504. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3219. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2001
קבלת תכנית23/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200809/09/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200308/04/2002