אזור מגורים א' - שכונה 8 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 443

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים א' - שכונה 8 - חורה
מספר: 7/ 03/ 443
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטח לבנייני ציבור והוספת
מגרש באזור מגורים א' על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, וקביעת הנחיות זכויות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 8
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 8שינוי
תוכנית11/ 02/ 195שכונה 8 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2365. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4100. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית25/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400105/01/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003