אזור מגורים ומבנים למוסדות ציבור בשכונה 11 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 172/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מגורים ומבנים למוסדות ציבור בשכונה 11 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 172/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעוד קרקע משטח ''בנייני ציבור'' לשטח ''מגורים א''',
''מבנים ומוסדות ציבור'' ו- ''דרך''
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה
ע''י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי הבניה המירביים לבנייני ציבור (מגרש מס' 906)
ל- 12836 מ''ר מתוכם 10696 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים לבנייני ציבור (מגרש מס' 907)
ל- 1202 מ''ר מתוכם 1069 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים לבנייני ציבור (מגרש 908) ל- 2566 מ''ר
מתוכן 2138 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור מגורים א' (מגרשים מס' 1-15)
ל- 439 מ''ר מתוכם 376 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת גובה מרבי למגורים א' לשתי קומות.
ו. קביעת מספר יחידות דיור מקסימלי לשתי יחידות למגרש.
ז. היטל הקרקע במגרשי בנייני הציבור לא יעלה על % 35.
ח. קביעת תכליות באזור בנייני ציבור לבניית בית ספר ושני גני ילדים.
ט. קביעת קוי הבניין המירביים במגרשים.
י. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
יא. קביעת התנאים למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק
100058חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2009
קבלת תכנית19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009