אזור מגורים מיוחד

תוכנית בי/ 423

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מגורים מיוחד
מספר: בי/ 423
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות לתוספת שטחי בניה עיקריים בסה"כ 1848 מ"ר, בתוספת ל- 1530 מ"ר מאושרים בתכנית בי/ 205.
ב. תוספת 9 קומות וקומה טכנית מעל קומת קרקע מפולשת בתוספת ל- 9 קומות מאושרות בתכנית בי/ 205.
ג. תוספת קומת מרתף חניה על קומת מרתף מאושרת לחניה בתכנית בי/ 205.
ד. תוספת 17 יח"ד בתוספת ל- 19 יח"ד מאושרות בתכנית בי/ 205 סה"כ 36 יח"ד.
ה. קביעת הוראות להכנת תכנית פיתוח לקטע הטיילת הכלול בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת יםשד העצמאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7143חלק70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 205התווית דרכים קביעת אזורי מגורים, קביעת מגרשים צבורים פתוחיםשינוי
תוכניתבי/ 200תכנית מס' 200שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1362. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3741. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2002
קבלת תכנית28/02/2002