אזור מלאכה חורה

תוכנית 7/ 03/ 447

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מלאכה חורה
מספר: 7/ 03/ 447
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת מגרשים לאזור מלאכה ותעשיה
זעירה בחורה ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
אזור מלאכה ותעשיה זעירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2068. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4100. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
קבלת תכנית18/11/2002